S novým autom aj v neznačkovom servise

Zobrazené 7352x

Cars Service ako certifikovaný autoservis a pneuservis pre všetky vozidlá aj počas záručnej doby vozidla!guar2

Pravidelné servisné prehliadky sú pre každého vlastníka automobila samozrejmosťou. Majitelia nových alebo aj starších vozov zvyknú kvôli zachovaniu záruky navštevovať autorizované servisy. Podľa nariadenia 1400/2002 Európskej komisie má však zákazník právo chodiť v rámci garančných prehliadok aj do nezávislého servisu bez straty záruky.

Opravu Vášho automobilu môže vykonať aj neautorizovaný servis, avšak len taký, ktorý je vybavený na vykonávanie opráv daného typu vozidla a vykonané opravy boli urobené bezchybne . Nezávislý servis musí dodržať technologický postup daný výrobcom a v prípade reklamácie má zákazník fyzická osoba právo na bezplatné odstránenie poruchy. Vykonanie prehliadky alebo opravy v neautorizovanom servise nemôže byť dôvodom na neuznanie záruky v autorizovanom servise.

Spomínaná vyhláška EK taktiež umožňuje popri originálnych dieloch používať pri servisných úkonoch aj schválené náhrady originálnych náhradných dielov . Podľa EU, na našom trhu sa môžu vyskytovať len také náhradné dielce, ktoré prešli jednotnými európskymi testami a spĺňajú európske podmienky bezpečnosti. To znamená, že pri oprave už nie sme nútení používať, respektíve nakupovať výhradne originálne diely, pri ktorých je cena niekedy niekoľkonásobne vyššia.

Tieto podmienky v plnej miere spĺňame. Na všetky náhradné diely a časti (motorový olej, filtre, výpustné skutky a pod.), ktoré boli predmetom servisného zásahu v našej prevádzke autoservisu a pneuservisu Cars Service, preberá záruku naša spoločnosť, resp. výrobca schváleného náhradného dielu.

Právo na opravu od prvého dňa

Údržba, servis a oprava v záruke a počas záručnej doby

Tu je postoj legislatívy:

Smernica o spotrebných tovaroch 99/44/ES udeľuje spotrebiteľom zákonné právo na nápravu v prípade, že výrobok, ktorý si kúpili, sa ukáže byť chybný. Ako taký má spotrebiteľ právo – v rámci obdobia dvoch rokov – požadovať od predávajúceho, aby bezplatne chybný výrobok buď opravil alebo vymenil. V niektorých prípadoch môže nahradiť opravu alebo výmenu zníženie ceny alebo vrátenie peňazí. Podrobnosti upravujú zákony štátov implementujúce Smernicu spotrebiteľských tovarov v jednotlivých členských štátoch ES.

Kedy je výrobok chybný?

Výrobok (vozidlo alebo súčiastka) sa považuje za „chybný“, keď nie je v súlade s charakteristikou uvedenou v kúpnej zmluve. Vo všeobecnosti strany kúpnej zmluvy budú očakávať, že vozidlo alebo náhradný diel budú vhodné na určitý účel. Diel, ktorý nie je vhodný na bezpečné používanie v motorovom vozidle, je chybný. Chybné výrobky môžu vzniknúť z chýb v konštrukcii alebo výrobnom procese. Výrobok sa taktiež môže stať chybným vďaka nedbalému zaobchádzaniu počas prepravy, skladovania alebo procesu montáže. V týchto prípadoch je predávajúci chybného dielu zodpovedný za nápravu škody, ktorú jeho klient utrpel a za vykonanie potrebných úkonov, aby dal vozidlo zákazníka späť do stavu, v ktorom riadne funguje. Predávajúci je povinný odškodniť kupujúceho chybného výrobku; na odplatu môže získať späť svoje výdavky od dodávateľa, ktorý pôvodne dodal chybný výrobok. Všeobecné pravidlo je: Záruka je „sľub“, že v deň predaja je výrobok (vozidlo alebo súčiastka) skonštruovaný tak, aby riadne fungoval a že bude rovnako pokračovať po určité časové obdobie. Ak to tak nie je, je to porušenie zákonných podmienok spúšťajúce záručné práva kupujúceho.

Tento prípad sa musí rozlišovať od prípadov bežného opotrebovania používaním. Súčiastky, ktoré sú opotrebované vďaka „bežnému používaniu“ na konci ich bežného životného cyklu, sa nemôžu považovať za „chybné“ a nespadali by pod záručné povinnosti výrobcu vozidla.

Dokonca autorizované servisy môžu vo všeobecnosti slobodne používať náhradné diely dodané nezávislým aftermarket, ak tieto zodpovedajú kvalite dielov, ktoré ponúka výrobca vozidla. Akokoľvek, v reálnych záručných prípadoch, bezplatnom servisovaní a úkonoch stiahnutia výrobku (takpovediac v prípadoch, kde výrobca vozidla dodal chybný tovar, ktorý sa musí opraviť v súlade so záručnými právami zákazníka popísanými vyššie), výrobca vozidla môže nútiť svojich autorizovaných partnerov používať náhradné diely, ktoré dodáva on. Táto obmedzená výnimka je legitímna. Keď je vozidlo chybné kvôli konštrukčnej chybe, maloobchodník opraví škodu bez nákladov zákazníka a potom si nárokuje platbu u výrobcu vozidla. Ten, kto spôsobil problém pôvodným dodaním chybného tovaru, napokon platí účet. Iba v tomto prípade môže výrobca trvať na tom, aby sa v servise používali náhradné diely, ktoré dodáva on. Táto výnimka sa uplatňuje na prácu podľa zákonných záruk ako aj na základe doplnkových zmluvných záruk ako napr. dvanásťročná záruka proti hrdzaveniu. Okrem týchto obmedzených prípadov sa môžu všetky servisy slobodne rozhodnúť používať kvalitné náhradné diely dodávané nezávislým aftermarket.

Servis a oprava počas záručnej doby – Príležitosti pre nezávislých opravárov

Práca vykonávaná v záruke, bezplatné služby zákazníkom a vrátené úkony (t.j. práca podniknutá na opravu chyby) sa musí rozlišovať od prípadov pravidelného servisovania, údržby a práce náhodných opráv, ktoré sa pravidelne vyskytujú počas záručnej doby vozidla a v priebehu životného cyklu vozidla.

Príklady:

Pravidelné servisovanie vozidla ako výmena oleja, výmena olejového filtra, výmena pneumatík, inštalácia systému klimatizácie alebo oprava drobnej hrče na prednom blatníku spôsobenej nárazom nemajú nič spoločné so záručnými nárokmi. V týchto prípadoch zákazník sám platí za servis alebo opravu.

Vplyvy na záručné nároky zákazníka

Ako základné pravidlo by sa malo brať do úvahy, že ktokoľvek spôsobí chybu, je povinný ju opraviť. Toto je všeobecná zásada zodpovednosti za výrobky a služby. Predávajúci a výrobca motorového vozidla sú zodpovední za chyby, ktoré existovali, keď sa vozidlo predávalo zákazníkovi. Servis je zodpovedný za chybnú prácu alebo náhradné diely namontované počas servisovania po predaji. Vďaka vzájomnej závislosti a interakcii komponentov a systémov vo vozidle, môže byť ťažké určiť príčinu poruchy. V týchto prípadoch je treba poradiť sa s odborníkmi.

Akokoľvek, tieto prípady sa musia rozlišovať od príkladov, v ktorých výrobca nezákonne podmieňuje záručné práva zákazníka na tom, aby sa vozidlo servisovalo výhradne v autorizovanom servise alebo iba s náhradnými dielmi značky výrobcu vozidla.

Neoprávnené dohovory záväzné pre zákazníka a BER

Cieľom BER je zaistiť efektívnu konkurenciu na trhu pre údržbu, servisovanie a opravu motorových vozidiel. Ako také, podmienky pre predaj nových vozidiel sa nesmú použiť na deformovanie konkurencie na trhu v popredajných službách. Výrobcovia  vozidiel nesmú podmieňovať svoju záruku na tom, aby sa vozidlo servisovalo a opravovalo výhradne v autorizovaných servisoch alebo na tom, aby sa používali náhradné diely výhradne ich vlastnej značky. Inak sa poruší sloboda motoristov nechať si svoje auto opraviť v dielni podľa svojho vlastného výberu. Táto interpretácia sa týka záruk predstavujúcich súčasť nákupu vozidla, ale nie záruk alebo politiky poistenia, ktoré sa kupujú oddelene.

V tomto vysvetľujúcom letáku pre BER Európska komisia objasňuje, že zákazník nestratí svoje práva na záručné nároky voči výrobcovi vozidla kvôli tomu, že sa pravidelný servis alebo opravné práce vykonali u nezávislého opravára. Výrobca vozidla nesmie vo všeobecnosti odmietnuť záruku /napr.  na štartér alebo chybné elektrické okno) za základe toho, napríklad, že výmenu oleja vykonal nezávislý opravár. Akokoľvek, ak sú dôvodom závady chybné diely alebo nedbalá práca nezávislého opravára, je zodpovedný nezávislý opravár a zákonná zodpovednosť za výrobok alebo službu sa uplatní na poskytovateľa servisu.

Tieto zásady sa v prvom rade týkajú dvojročnej zákonnej záruky, ktorú požaduje Smernica o spotrebných tovaroch 99/44/ES. Akokoľvek, Európska komisia uplatňuje tieto zásady aj na dodatočné zmluvné záruky výrobcu vozidla, ktoré presahujú zákonné minimum.

Príklady: Kúpna cena nového auta zahŕňa dvanásťročnú záruku proti korózii alebo doživotnú záruku mobility, ktorá je podmienená povinnosti vždy servisovať a opravovať vozidlo v autorizovanom servise.

Toto vydanie záruk je adresované vo vysvetľujúcom letáku Európskej komisie, ktorá je sprievodným dokumentom vyhlášky. Európsky orgán pre konkurenciu znázorňuje, prečo sa nesmú použiť záručné podmienky na nespravodlivé zaväzovanie zákazníka. Jej odôvodnenie je založené na všeobecných zásadách európskeho konkurenčného práva, ktoré sa uplatňujú vo všetkých členských štátoch (Čl. 81, 82 EC).

Pre informácie o tom, ako využívať BER v každodennom obchode alebo pre rady o tom, ako prekonávať prekážky, s ktorými sa môžete stretnúť, kontaktujte, prosím, Vaše národné združenie. Vaše národné združenie Vám môže jednak poradiť a, prostredníctvom FIGIEFA (Medzinárodného združenia pre distribútorov  aftermarket v Bruseli) môže informovať Európsku komisiu o prekážkach v pôsobení BER.

Viac informácii nájdete na: http://www.figiefa.org

 

 


REKLAMA