Ako jazdiť v kruhovom objazde

Zobrazené 46249x

picture076Kruhový objazd, resp. okružnú križovatku, možno definovať ako druh križovatky, na ktorej sa stretávajú najmenej tri cesty. V každej križovatke sa jazdí podľa definovaných predpisov. V prípade ich nedodržiavania často vznikajú najmä v okružných križovatkách kolízie a dopravné nehody. Preto si definujeme základné pravidlá pri jazde po kruhovom objazde.

Problémom je najmä jazda vo veľkom kruhovom objazde s dvoma a viacerými jazdnými pruhmi v ňom. Dosť často sa stáva, že vodiči jazdiaci vo vnútornom jazdnom pruhu kruhového objazdu pri vychádzaní z neho ohrozujú vodičov nachádzajúcich sa vo vonkajšom jazdnom pruhu, ktorí pokračujú ďalej v smere jazdy. Hoci podľa zákona, vodič pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi jazdiacemu v jazdnom pruhu, do ktorého prechádza, je situácia na kruhovom objazde s dvoma jazdnými pruhmi veľmi často hrozivá.

 

1. Ako prechádzať kruhovým objazdom? Kto má prednosť?

  • Ak je v kruhovom objazde vyznačená, ktorá cesta je hlavná a naopak pri vjazde z ktorej sa má dávať prednosť v jazde, tak sa vodiči riadia týmito značkami. Ak nie je kruhový objazd a príjazdové cesty označené značkami, platí prednosť pre vozidlá vchádzajúce do kruhového objazdu sprava.
  • Vodič vchádzajúci do kruhového objazdu má prednosť v jazde, ak dopravnou značkou nie je ustanovené inak. Vodič vchádzajúci do kruhového objazdu označeného príslušnou dopravnou značkou je povinný dodržať smer na kruhovom objazde vyznačený šípkami.
  • Vodič, ktorý prichádza do križovatky po vedľajšej ceste označenej dopravnou značkou „Daj prednosť v jazde“ alebo „Stoj, daj prednosť v jazde“, je povinný dať prednosť v jazde vozidlám a ostatným účastníkom cestnej premávky prichádzajúcim po hlavnej ceste okrem chodcov, ktorí neprechádzajú cez križovatku v organizovanom útvare. Pričom na príkaz dopravnej značky „Stoj, daj prednosť vjazde!“ vodič je povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, odkiaľ má na križovatku náležitý rozhľad.
  • Taktiež vodič nesmie vojsť na križovatku, ak mu situácia nedovoľuje pokračovať za križovatkou v jazde, takže by bol nútený zastaviť vozidlo na križovatke; to neplatí, ak vodič musí zastaviť vozidlo v križovatke z dôvodu dávania prednosti chodcom prechádzajúcim cez vozovku alebo pri odbočovaní doľava podľa § 19 ods. 4.
  • Vodič, ktorý sa nachádza vo vnútornom pruhu objazdu a má v pláne odbočiť , je povinný správať sa tak, aby neohrozil vodičov idúcich po vonkajšom jazdnom pruhu. V tomto prípade totiž platí pravidlo „jazdy v jazdných pruhoch”, kedy vodič ktorý prechádza z jedného jazdného pruhu do druhého, nesmie ohroziť vodičov idúcich v jazdnom pruhu do ktorého prechádza. Platí to najmä pri vychádzaní z kruhového objazdu!

 

Príklad 1:

picture091

Ak obidvaja vodiči chcú v rovnakom čase prejsť do stredného jazdného pruhu, ktorý z nich má prednosť?

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že vodič červeného vozidla prechádza cez svetelnú križovatku a keďže má zelenú, má prednosť pred ostatnými vozidlami, aj pred modrým vozidlom. Treba si však uvedomiť, že vozidlá sa nachádzajú už za úrovňou semaforu a v tomto prípade sa na nich vzťahuje pravidlo cestnej premávky upravujúce „jazdu v jazdných pruhoch”.

Pravidlá cestnej premávky hovoria: „Na ceste s troma jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy (náš prípad) je vodič prichádzajúci z ľavého jazdného pruhu do stredného jazdného pruhu (červené vozidlo) povinný dať prednosť v jazde vodičovi prechádzajúcemu do stredného jazdného pruhu z pravého jazdného pruhu (modré vozidlo)”. To znamená, že v prípade, ak sa vodiči obidvoch vozidiel rozhodnú prejsť do stredného jazdného pruhu, prednosť má modré vozidlo.

 

picture089

Keby zo situácie naznačenej na fotografii nastala kolízia, na vine by bol vodič idúci z vnútorného pruhu (modré auto), ktorý križuje cestu vozidlu idúcemu vo vonkajšom jazdnom pruhu (červené auto). Pri vchádzaní na kruhový objazd ani pri jazde po kruhovom objazde (okrem preraďovania pri viacpruhovom), šofér nezapína smerovku (čo niektorí naši vodiči bezdôvodne robia); pri vychádzaní z kruhového objazdu je však povinný dať znamenie o zmene smeru jazdy.

 

Príklad 2:

picture149

Zo smeru od BB prichádza auto A a auto B. Súčasne vchádzajú na kruhový objazd. Auto A pokračuje po kruhovom objazde vo vonkajšom okruhu. Auto B pokračuje vo vnútornom okruhu a vychádza na druhom výjazde, lenže auto A pokračuje po kruhovom objazde ďalej. Kto ma prednosť?
Nie je tam žiadne dopravné značenie ktoré by určovalo postup pri takýchto situáciách. O pravidle pravej ruky tam asi nemôže byť ani reč. Či?"Podobne, ako Radovanova situácia, sa dá vyriešiť aj Jánova s kruhovým objazdom v Nitre. Ak by ste tam pri riešení toho, kto má prednosť, použili pravidlo prednosti vozidla prichádzajúceho sprava, dopravu by ste iba skomplikovali.Vozidlo označené písmenom "A" má pred vozidlom, ktoré sa snaží dostať z kruhového objazdu, prednosť. Aj v tomto prípade totiž treba podľa dopravných pravidiel použiť ustanovenie, o prednosti v jazdných pruhoch.

Zo smeru od BB prichádza auto A modrej farby a auto B červenej farby. Súčasne vchádzajú na kruhový objazd. Auto A pokračuje po kruhovom objazde vo vonkajšom okruhu. Auto B pokračuje vo vnútornom okruhu a vychádza na druhom výjazde, lenže auto A pokračuje po kruhovom objazde ďalej. Kto ma prednosť?

Nenachádza sa tu žiadne dopravné značenie ktoré by určovalo postup pri takýchto situáciách. Takýto kruhový objazd sa napríklad nachádza v Nitre. Ak by ste tam pri riešení toho, kto má prednosť, použili pravidlo prednosti vozidla prichádzajúceho sprava, dopravu by ste iba skomplikovali. Vozidlo označené písmenom A modrej farby má pred vozidlom, ktoré sa snaží dostať z kruhového objazdu, prednosť. Aj v tomto prípade totiž treba podľa dopravných pravidiel použiť ustanovenie, o prednosti v jazdných pruhoch.

 

 

2. Kedy používať smerovky?

  • Znamenie o zmene smeru jazdy vodič nedáva pri vjazde do kruhového objazdu.
  • Pri jazde po kruhovom objazde vodič dáva znamenie o zmene smeru jazdy, ak z takej križovatky vychádza, resp. mení smer v jazdných pruhoch (pri okružnej križovatke s viacerými jazdnými pruhmi).

To znamená, že ak je v kruhovom objazde viac jazdných pruhov a vodič prechádza z jedného do druhého, je povinný dať smerovku. Práve nedodržiavaním tohto predpisu dochádza ku prípadom, keď aj na novovybudovaných kruhových objazdoch dochádza ku vytváraniu dopravnej zápchy a nezmyselným kolíziám. Denne vidieť jav, keď vodiči čakajúci na príjazdovej ceste so značkou daj prednosť v jazde na vjazd na kruhový objazd, na ktorom je v dopravnej špičke mnoho vozidiel, tým je potrebné podľa predpisov dať prednosť v jazde, ale tieto vozidlá opustia kruhový objazd skôr, ako prejdú popred vozidlo dávajúce prednosť v jazde. Samozrejme, že bez smerovky. Vodiči na vedľajšej ceste zbytočne dlho stoja a čakajú až sa prejazd uvolní. Napokon vodičovi na príjazdovej ceste povolia nervy a vojde na kruhový objazd, no zákon schválnosti funguje a práve vtedy skutočne vozidlo idúce po kruhovom objazde pokračuje po ňom ďalej a dochádza ku kolíznym situáciám a často aj nehodám.

 

picture077

 

3. Kruhový objazd a chodci

Okresný dopravný inšpektorát odporúča vodičom jazdiacim po kruhovom objazde, aby pri vychádzaní z kruhového objazdu nezastavovali vozidlá pred priechodom pre chodcov. Odporúča, aby dali prednosť chodcom stojacim na chodníku, okrem prípadov, ak sa chodci už nachádzajú na priechodoch pre chodcov z dôvodu vzniku kolíznych situácii a nepriepustnosti kruhového objazdu.Z uvedeného dôvodu dopravný inšpektorát odporúča chodcom, aby nevstupovali na priechod pre chodcov pred vozidlá , ktoré vychádzajú z kruhového objazdu.

 

4. Znenie zákona

§ 20 Jazda cez križovatku

(1) Vodič, ktorý prichádza do križovatky po vedľajšej ceste označenej dopravnou značkou „Daj prednosť v jazde" alebo „Stoj, daj prednosť v jazde" je povinný dať prednosť v jazde vozidlám a ostatným účastníkom cestnej premávky prichádzajúcim po hlavnej ceste, okrem chodcov, ktorí neprechádzajú cez križovatku v organizovanom útvare.

(2) Ak prednosť v jazde nevyplýva z odseku 1, vodič je povinný dať prednosť v jazde vozidlu prichádzajúcemu sprava.

(3) Vodič nesmie vojsť na križovatku, ak mu situácia nedovoľuje pokračovať za križovatkou v jazde, takže by bol nútený zastaviť vozidlo na križovatke; to neplatí, ak vodič musí zastaviť vozidlo v križovatke z dôvodu dávania prednosti chodcom prechádzajúcim cez vozovku alebo pri odbočovaní doľava podľa § 19 ods. 4.

(4) Na príkaz dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v jazde!" vodič je povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, odkiaľ má na križovatku náležitý rozhľad.

(5) Vodič vchádzajúci do kruhového objazdu označeného príslušnou dopravnou značkou je povinný dodržať smer na kruhovom objazde vyznačený šípkami. Vodič vchádzajúci do kruhového objazdu má prednosť v jazde, ak dopravnou značkou nie je ustanovené inak.

 

§ 3  Znamenie o zmene smeru jazdy 

 (5) Znamenie o zmene smeru jazdy vodič nedáva pri vjazde do kruhového objazdu. Pri jazde po kruhovom objazde vodič dáva znamenie o zmene smeru jazdy, ak z takej križovatky vychádza, a v prípadoch podľa § 10 ods. 6.

 

Pravidlá pre vchádzanie z vedľajšej cesty na viacpruhovú hlavnú - § 2, zákon č. 8/2009 Z.z.

(2) Na účely tohto zákona sa ďalej rozumie
b) dať prednosť v jazde povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde, nemusel zmeniť smer alebo rýchlosť jazdy,

V prípade, že vchádzate z vedľajšej cesty na hlavnú, musíte dať vozidlám na hlavnej prednosť. Pritom nie je podstatné, koľko má hlavná cesta pruhov. Zároveň si však treba uvedomiť, čo to znamená dať prednosť v jazde. Ak vozidlo na hlavnej ceste neprinútite ani spomaliť a ani zmeniť smer jazdy, dali ste mu prednosť.

Takže, ak ide auto po hlavnej ceste v ľavom jazdnom pruhu a vy odbočujete vpravo na hlavnú do pravého pruhu, vozidlo na hlavnej neobmedzíte a dáte mu teda prednosť.

Ak by vozidlo na hlavnej v ľavom jazdnom pruhu dávalo smerovkou najavo, že chce odbočiť do pravého pruhu pred miestom, kde sa pripája vedľajšia cesta a vy by ste v tom čase z tejto cesty chceli vojsť na hlavnú, nesmiete tak spraviť. Vozidlu na hlavnej musíte umožniť prejsť do pravého pruhu a až keď prejde križovatku, môžete vojsť na hlavnú.

 

Prednosť pri vchádzaní do viacpruhového kruhového objazdu - § 10, zákon č. 8/2009 Z.z.

(6) Vodič pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi jazdiacemu v jazdnom pruhu, do ktorého prechádza; pritom je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy. ...

To znamená, že ak je "ten bližší" pruh voľný a nechystá sa doň vojsť vozidlo z druhého pruhu, smiete vojsť na hlavnú.

Také isté pravidlá platia aj pri vjazde do viacpruhového kruhového objazdu. Často sa však stáva, že vozidlá v kruhovom objazde zabúdajú na smerovky, keď prechádzajú z jedného jazdného pruhu do druhého. A zabúdajú tiež na predpisy týkajúce sa dávania prednosti pri prechode z jedného jazdného pruhu do druhého.

Predstavte si situáciu, že vodič v kruhovom objazde prejde do iného pruhu bez zapnutých smeroviek v mieste kde do kruháča vchádza iné auto. Ak by sa tieto autá zrazili, vinníkom by bol vodič, ktorý zabudol na smerovky pre zmene jazdného pruhu.

 

V kruhovom objazde používajte smerovky tak, ako sa má - § 30, zákon č. 8/2009 Z.z.

(5) Znamenie o zmene smeru jazdy vodič nedáva pri vjazde do kruhového objazdu. Pri jazde po kruhovom objazde vodič dáva znamenie o zmene smeru jazdy, ak z takej križovatky vychádza, a v prípadoch podľa § 10 ods. 6.

Bez smeroviek sa nesmie prechádzať do iného jazdného pruhu ani v kruhovom objazde. Vodič vozidla vchádzajúceho do pravého jazdného pruhu z vedľajšej cesty musí dostať informáciu od vozidiel na hlavnej, že chcú prejsť z ľavého pruhu do pravého. Bez tejto informácie vodič z vedľajšej cesty oprávnene predpokladá, že mu cestu nikto neskríži a svoju povinnosť dať prednosť si splnil.

Okrem toho, vozidlo ktoré vchádza do pravého pruhu z vedľajšej cesty je už vozidlom jazdiacim v pravom pruhu. Iní vodiči z iných pruhov mu musia dať prednosť, ak sa do pravého pruhu chcú zaradiť.

Ak by mal vodič idúci pôvodne v ľavom pruhu kruháča zapnuté smerovky pri snahe dostať sa do pravého pruhu a stala by sa nehoda, vina by bola prisúdená vodičovi prichádzajúcemu z vedľajšej cesty. Mal dať prednosť vozidlu idúcemu po hlavnej ceste.

Zdroje: http://www.minv.sk
http://natankuj.sme.sk
http://www.priestupky.sk
http://www.roznava24.sk
http://automix.atlas.sk
http://www.bystricoviny.sk

 

 


REKLAMA